欢迎来到顺发范文网!

《弟子规》全文注音版|《弟子规》全文注音

学习心得体会 时间:2020-04-17

【www.bjjpsf.com--学习心得体会】

 《弟子规》原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作,其内容采用《论语》“学而篇”第六条“弟子,入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”的文义,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范。后经清朝贾存仁修订改编,并改名为《弟子规》。以下是文学网小编最新整理的弟子规全文注音,欢迎阅读!

 总叙

 zǒng xù

 【总 叙】

 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

 弟 子规 , 圣 人 训, 首 孝 悌,次谨 信。

 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

 泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

 入则孝

 rù zé xiào【入则孝】

 fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

 父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng

 父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

 冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

 出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

 事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

 物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。

 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 去。

 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

 身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

 亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。

 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

 亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

 jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn

 谏 不 入 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

 亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

 丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。

 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

 丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。

 出则悌

 chū zé tì

 【出 则 悌】

 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

 兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

 财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

 或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

 长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

 称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

 路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

 qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

 骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

 长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

 尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

 进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

 事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄

 谨

 jǐn

 【谨】

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

 朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

 晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

 zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

 置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

 yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā

 衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

 对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

 步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

 勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

 缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

 执 虚 器 ,如 执 盈 ,入 虚 室 ,如 有 人

 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

 事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

 斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 问

 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

 将 入 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

 人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

 用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷

 jiè rén wù jí shí huán houyouji jiebunan

 借 人 物, 及 时 还 , 后有急,借不难

 信

 xìn

 【信】

 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

 凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

 话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

 奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

 见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

 事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

 凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

 彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

 见 人 善, 即 思 齐 ,纵 去 远 ,以 渐 跻

 jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

 见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警

 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

 唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

 若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

 闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

 闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

 wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

 无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

 过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜

 泛爱众

 fàn ài zhòng

 【泛 爱 众】

 fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

 凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

 xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

 行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

 才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大

 jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

 己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

 勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

 人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

 人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

 道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

 yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

 扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

 善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

 凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

 将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

 恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

 待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

 势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言

 亲仁

 qīn rén

 【亲 仁】

 tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

 同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

 果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

 能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

 不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏

 余力学文

 yú lì xué wén

 【 余 力 学 文】

 bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

 不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

 但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

 读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

 方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

 宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

 xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

 心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

 fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

 房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

 mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

 墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

 liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

 列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

 虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

 fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

 非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì

 勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致

本文来源:http://www.bjjpsf.com/xindetihui/21293/

推荐内容